Ban lãnh đạo

Ban Kiểm Soát

Thành viên 1

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn:
- Kỹ sư - Điện - Điện tử (Học viện Kỹ thuật Quân sự HN)
Là Trưởng Kiểm soát Công ty TNHH MAK từ ngày 27/05/2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-BKS

Thành viên 2

Bà Nguyễn Thị Thùy

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm 1994

Trình độ Chuyên môn:
- Cử nhân Kế toán (Đại học Hàng Hải VN)
Gia nhập CÔNG TY TNHH MAK năm 2017 và giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH MAK

thành viên 3

Bà Đoàn Thị Trang

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1994

Trình độ Chuyên môn:
- Cử nhân Kế toán (Đại học Hải Phòng)
Gia nhập CÔNG TY TNHH MAK năm 2021 và giữ chức vụ: Trưởng Phòng Thương mại & Dịch vụ Công ty TNHH MAK

Lên đầu trang  >>