Bảng khối lượng Container

Bảng khối lượng Container

Ngày tháng

Mã tên

KCN*ĐÓNG*HÀNG

SỐ CONTAINER

CỘNG DẦU KH

SỐ KM

DẦU TIÊU HAO

2/1/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATCNU6633022523064.8
2/1/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAUETU5332680523064.8
2/1/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAUETU5787652523064.8
2/2/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURABHCU5025556523064.8
2/2/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURABMOU5773514523064.8
2/2/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8090297523064.8
2/5/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAMSKU9072429523064.8
2/5/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAPONU7956610523064.8
2/5/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAPONU7891680523064.8
2/5/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8029907523064.8
2/5/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8089228523064.8
2/5/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATGBU9760020523064.8
2/6/2024TMTKCN Quế Võ - Tiên SơnTRHU87925411027080.2
2/6/2024TMTKCN Quế Võ - Tiên SơnTRHU879254100.0
2/6/2024DVDKCN VSIP BẮC NINHKKTU805499024062.4
2/7/2024PXHKCN VSIP NGHỆ ANUETU2846751680176.8
2/16/2024TMTKCN QUẾ VÕSGCU513446424062.4
2/16/2024DVDKCN QUẾ VÕNLLU419170824062.4
2/19/2024TMTKCN VSIP NGHỆ ANTRHU3031299680176.8
2/19/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATGBU7872417523064.8
2/20/2024TMTKCN VSIP NGHỆ ANFBLU0178607680176.8
2/20/2024DVDKCN VSIP NGHỆ ANFFAU1177858680176.8
2/21/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8051433523064.8
2/21/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8059049523064.8
2/21/2024TMTKCN VSIP BẮC NINHTCKU759155024062.4
2/22/2024DVDKCN THĂNG LONG 1EMCU860940726067.6
2/22/2024TMTKCN THĂNG LONG 1EMCU821560926067.6
2/22/2024PXHKCN VSIP NGHỆ ANCAIU3478130680176.8
2/23/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURABEAU6411135523064.8
2/23/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8088812523064.8
2/23/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATWCU8078075523064.8
2/26/2024PXHKCN THĂNG LONG 1KKFU785886026067.6
2/26/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATCNU2203321523064.8
2/26/2024TMTKCN VSIP NGHỆ ANTXGU5001121680176.8
2/27/2024DVDKCN QUẾ VÕMRKU05618801024072.4
2/27/2024TMTKCN QUẾ VÕMRKU09418071024072.4
2/27/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURABEAU6406951523064.8
2/28/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATLLU5445470523064.8
2/28/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATXGU5683741523064.8
2/28/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURASEGU6730880523064.8
2/29/2024PXHKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAEGHU9534062523064.8
2/29/2024TMTKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURATGBU9950144523064.8
2/29/2024DVDKCN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH + NOMURAFFAU1009915523064.8
2/29/2024PXHKCN NOMURA HPFFAU41685676015.6

Lên đầu trang  >>