Bảng khối lượng Container

Bảng khối lượng Container

Ngày tháng

Mã tên

KCN*ĐÓNG*HÀNG

SỐ CONTAINER

CỘNG DẦU KH

SỐ KM

DẦU TIÊU HAO

5/3/2024TMTAN NAM MATSUOKATXGU5332048680176.8
5/3/2024PXHAN NAM MATSUOKATWCU2080100680176.8
5/3/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPBEAU6404650523064.8
5/4/2024TMTAN NAM MATSUOKACSNU718928310680186.8
5/6/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPTCKU7372398523064.8
5/6/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPSLSU8034311523064.8
5/6/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPTRHU5283704523064.8
5/7/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPBMOU6861055523064.8
5/7/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPBMOU6490144523064.8
5/7/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPBMOU4909123523064.8
5/8/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPTEMU8641011523064.8
5/8/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPNYKU5284700523064.8
5/8/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPNYKU0805072523064.8
5/9/2024TMTGFTV H?I DƯƠNGTRHU86970989023.4
5/9/2024DVDGFTV H?I DƯƠNGTXGU56842189023.4
5/9/2024PXHGFTV H?I DƯƠNGTSSU20992169023.4
5/10/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPBEAU4427955523064.8
5/10/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPUETU5432293523064.8
5/10/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPFFAU1162950523064.8
5/11/2024PXHTDS - HÀ NAMTCLU361961427070.2
5/11/2024DVDTDS - HÀ NAMSEKU556935427070.2
5/13/2024PXHAN NAM MATSUOKATWCU2172037680176.8
5/13/2024DVDAN NAM MATSUOKATWCU2205634680176.8
5/13/2024TMTAN NAM MATSUOKATXGU5565374680176.8
5/14/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPONEU0269110523064.8
5/14/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPTRHU5859805523064.8
5/15/2024PXHYOKOWOBEAU54315171027080.2
5/15/2024TMTYOKOWOBEAU54332531027080.2
5/15/2024DVDYOKOWOONEU10466401027080.2
5/16/2024PXHAN NAM MATSUOKASITU9042196680176.8
5/16/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPBEAU5425983523064.8
5/16/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPONEU1726606523064.8
5/17/2024DVDAN NAM MATSUOKAAXEU2009631680176.8
5/17/2024TMTAN NAM MATSUOKATRHU6945359680176.8
5/17/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPBMOU6506934523064.8
5/20/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPFBLU0197910523064.8
5/20/2024PXHAN NAM MATSUOKAONEU0480755680176.8
5/20/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPBEAU4340602523064.8
5/21/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPTCKU7589249523064.8
5/21/2024TMTAN NAM MATSUOKASITU2604497680176.8
5/21/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPBEAU4538650523064.8
5/22/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPAPHU7004473523064.8
5/22/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPCMAU4752401523064.8
5/22/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPCMAU5714197523064.8
5/23/2024PXHAN NAM MATSUOKATRHU5780275680176.8
5/23/2024TMTAN NAM MATSUOKATXGU5672433680176.8
5/23/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPNYKU0749765523064.8
5/24/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPTCLU593768223059.8
5/24/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPONEU044984723059.8
5/24/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPTCLU781181523059.8
5/27/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPTGBU7051704523064.8
5/27/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPFFAU1157110523064.8
5/27/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPTCKU7156845523064.8
5/28/2024PXHAN NAM MATSUOKATGBU2584948680176.8
5/28/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPHPCU4699946523064.8
5/28/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPWHSU6364285523064.8
5/29/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPTWCU8106520523064.8
5/29/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPTCNU3881940523064.8
5/29/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPDRYU6075376523064.8
5/30/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPTWCU8105308523064.8
5/30/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPTCNU5629877523064.8
5/30/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPBEAU5468619523064.8
5/31/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HPKKFU857502523064.8
5/31/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HPBMOU6863124523064.8
5/31/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HPEISU8477005523064.8

Lên đầu trang  >>