Bảng ứng tiền đường

Bảng ứng tiền đường

Tháng/ngày

Mã tên

Khu*công*nghiệp

Tiền đường

Ứng tiền trong tháng

Tổng ứng tiền đường

Tiền duyệt ứng

Diễn*giải*Nội*dung

Đơn giá

Thành tiền

Còn ứng trong tháng

5/3/2024TMTAN NAM MATSUOKA1,500,0005,000,0001,500,000
5/3/2024PXHAN NAM MATSUOKA1,500,0005,000,0001,500,000
5/3/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0005,000,000900.000
5/4/2024TMTAN NAM MATSUOKA1,500,0003,000,000
5/6/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.0003,900,000
5/6/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0001,800,000
5/6/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.0002,400,000
5/7/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.0003,300,000BƠM MỠ + CHỈNH PHANH250.000250.000
5/7/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.0004,800,000
5/7/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0002,700,000BƠM MỠ200.000200.000
5/8/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0003,600,000200.000
5/8/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.0004,200,000SỬA ĐỀ300.000550.000
5/8/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.0005,700,000ĐÈN SƯỜN + BƠM MỠ230.000230.000
5/9/2024TMTGFTV H?I DƯƠNG450.0006,150,000230.000
5/9/2024DVDGFTV H?I DƯƠNG450.0004,050,000200.000
5/9/2024PXHGFTV H?I DƯƠNG450.0004,650,000550.000
5/10/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.0005,000,0007,050,000230.000
5/10/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0005,000,0004,950,000200.000
5/10/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.0005,000,0005,550,000550.000
5/11/2024PXHTDS - HÀ NAM760.0006,310,000550.000
5/11/2024DVDTDS - HÀ NAM760.0005,710,000200.000
5/13/2024PXHAN NAM MATSUOKA1,500,0005,000,0007,810,000550.000
5/13/2024DVDAN NAM MATSUOKA1,500,0005,000,0007,210,000200.000
5/13/2024TMTAN NAM MATSUOKA1,500,0005,000,0008,550,000230.000
5/14/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.00008,710,000550.000
5/14/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00009,450,000230.000
5/15/2024PXHYOKOWO760.00009,470,000550.000
5/15/2024TMTYOKOWO760.000010,210,000230.000
5/15/2024DVDYOKOWO760.00007,970,000BẠT CHỐNG THẤM + QUẠT330.000530.000
5/16/2024PXHAN NAM MATSUOKA1,500,00010,970,000550.000
5/16/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00011,110,000230.000
5/16/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0008,870,000LÀM LỐP + THAY YẾM130.000660.000
5/17/2024DVDAN NAM MATSUOKA1,500,00010,370,000660.000
5/17/2024TMTAN NAM MATSUOKA1,500,00012,610,000230.000
5/17/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.000011,870,000550.000
5/20/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00005,000,00013,510,000230.000
5/20/2024PXHAN NAM MATSUOKA1,500,0005,000,00013,370,000550.000
5/20/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.0005,000,00011,270,000660.000
5/21/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.00014,270,000550.000
5/21/2024TMTAN NAM MATSUOKA1,500,00015,010,000230.000
5/21/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.000012,170,000660.000
5/22/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.000015,170,000550.000
5/22/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.000015,910,000230.000
5/22/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.000013,070,000660.000
5/23/2024PXHAN NAM MATSUOKA1,500,00016,670,000550.000
5/23/2024TMTAN NAM MATSUOKA1,500,00017,410,000230.000
5/23/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.000013,970,000660.000
5/24/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.000017,570,000550.000
5/24/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.000018,310,000230.000
5/24/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.000014,870,000660.000
5/27/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.00003,000,00018,470,000MUA QUẠT MỚI300.000850.000
5/27/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00003,000,00019,210,000THAY SĂM + XỊT GIÓ330.000560.000
5/27/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.000015,770,000SỬA ĐIỆN MẤT PHA250.000910.000
5/28/2024PXHAN NAM MATSUOKA1,500,00019,970,000850.000
5/28/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00020,110,000560.000
5/28/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.00016,670,000910.000
5/29/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00021,010,000560.000
5/29/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.00017,570,000910.000
5/29/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.00020,870,000850.000
5/30/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00021,910,000560.000
5/30/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.00021,770,000850.000
5/30/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.00018,470,000910.000
5/31/2024TMTTOYODA GOSEI TB+HP900.00023,000,00022,810,000560.000-370.000
5/31/2024PXHTOYODA GOSEI TB+HP900.00023,000,00022,670,000LÀM LỐP + CÂN LỐP130.000980.000-650.000
5/31/2024DVDTOYODA GOSEI TB+HP900.00020,000,00019,370,000910.000-280.000

Lên đầu trang  >>