Bảng lương

Bảng lương

MÃ tên

STT

Diễn*giải*nội*dung

Số chuyến

Đơn*giá

Thành*tiền

DVD1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
DVD2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)-2.819,740-55,272
DVD3Không hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân từ Tháng 3/2024
DVDATổng số chuyến:21
DVD1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)11,500,0001,500,000
DVD2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)21350,0007,350,000
DVD3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250,000
DVD4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400,000
DVD5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)200,000
DVD6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình16100,0001,600,000
DVD7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500,000
DVD8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình260,000
DVD9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon200,000
DVD10Tiền vé bỏ trạm300,000
DVD11Tiền thưởng Lễ Tết
DVDBTổng lương10,394,728
DVDSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677,312
DVDThuế TNCN:
DVDTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
DVDCCác khoản giảm trừ677,312
DVDTổng tiền đường ứng trong tháng:20,000,000
DVDTổng tiền đường duyệt trong tháng:19,370,000
DVDTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:630,000
DVDDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng910,000
DVDETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)9,997,416
DVDViết bằng chữ: Chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm mười sáu đồng./.Đúng rồi: OK
TMT1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
TMT2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)19,740
TMT3Không hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân từ Tháng 3/2024
TMTATổng số chuyến:22
TMT1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)1
TMT2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)22350,0007,700,000
TMT3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250,000
TMT4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400,000
TMT5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)200,000
TMT6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình14100,0001,400,000
TMT7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500,000
TMT8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình260,000
TMT9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon200,000
TMT10Tiền vé bỏ trạm300,000
TMT11Tiền thưởng Lễ Tết
TMTBTổng lương9,100,000
TMTSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677,312
TMTThuế TNCN:
TMTTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
TMTCCác khoản giảm trừ677,312
TMTTổng tiền đường ứng trong tháng:23,000,000
TMTTổng tiền đường duyệt trong tháng:22,810,000
TMTTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:190,000
TMTDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng560,000
TMTETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)8,792,688
TMTViết bằng chữ: Tám triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng./.Đúng rồi: OK
PXH1Số ngày xin nghỉ công việc gia đình :
PXH2Tổng hợp Tiền dầu (Trừ tiền âm dầu)19,740
PXH3Không hỗ trợ phí Rút tiền Tài Khoản cá nhân từ Tháng 3/2024
PXHATổng số chuyến:22
PXH1Lương cơ bản tháng (Hỗ trợ tiền XE TỐNG: 15C-329.43)1
PXH2Tiền lương làm việc đường dài: (350 nghìn/ ngày công)22350,0007,700,000
PXH3Tiền lương làm việc đường ngắn ( 250 nghìn/ ngày công)250,000
PXH4Tiền lương Lưu ca xe Trong nhà máy (400 nghìn/chuyến)400,000
PXH5Tiền lương kết hợp (100K/Cùng nhà máy, 200K khác nhà máy)200,000
PXH6Tiền lương chuyến Dài - Ngắn, Đóng kết hợp thái bình13100,0001,300,000
PXH7Tiền lương kẹp (300K/Cùng nhà máy, 500K khác nhà máy)500,000
PXH8Tiền lương làm việc Tuyến Hyundai Ninh Bình260,000
PXH9Tiền lương cộng dóng nhiều điểm hàng Canon200,000
PXH10Tiền vé bỏ trạm300,000
PXH11Tiền thưởng Lễ Tết
PXHBTổng lương9,000,000
PXHSố tiền đóng Bảo hiểm Xã hội:677,312
PXHThuế TNCN:
PXHTrừ tạm ứng + Đã ứng trong tháng còn dư
PXHCCác khoản giảm trừ677,312
PXHTổng tiền đường ứng trong tháng:23,000,000
PXHTổng tiền đường duyệt trong tháng:22,670,000
PXHTiền ứng tiền đường trong tháng còn lại:330,000
PXHDTổng tiền Lái xe trực tiếp thanh toán sửa chữa trong tháng980,000
PXHETổng lương thực lĩnh: (E) = (B) - (C) + (D)8,972,688
PXHViết bằng chữ: Tám triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi tám đồng./.Đúng rồi: OK

Lên đầu trang  >>