Bảng tổng hợp tiêu hao dầu trong tháng

Bảng tổng hợp tiêu hao dầu trong tháng

Mã LX

Họ*và*tên đệm

BKS

ĐM Dầu

Dầu KH

Km ĐM

Dầu cộng dồn

Đổ dầu IQ8

Tổng dầu ĐM

Tổng lệch

Số chuyến

Ngày*tháng

Lên đầu trang  >>